سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عظیم مجرد – شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پتروشیمی فجر و مارون
محمد کاظمینی – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی
مهدی ارجمند – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی
علیرضا مجرد – شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه مهندسی پلیمر، پژوهشگاه پ

چکیده:

در این کار پژوهشی، برای تولید پن یسیلین از گلوکز و عصاره خیسانده ذرت (Corn Steep Liquor) استفاده شده است . برای ا ین کار مدل های متعدد ی ارائه گرد یده است که در این تحقیق از مدل ساختاری مورفولوژیکی استفاده شد. هدف از این پروژه بهین هسازی مدل مذکور بود، برای بهینه سازی برنامه ای با استفاده از ۷٫۰۴MATLAB نوشته شد . از روش همزمانی (Simultaneous) استفاده گردید که تعداد نقاط Collocation چهار تا بود و نیز تعداد الما نه ای در نظر گرفتهشده دو المان بودند . تابع هدف در نظر گرفته شده افزا یش تول ید پن ی س یلین در حداقل زمان بود که ا ی ن کار بن حو مطلوب انجام گردید، و زمان تولید پنی سیلین مورد نظر از ٢٥٠ ساعت به ٤٢ ساعت بهینه شد.