سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر مهدوی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپ
محمدرضا میبدی – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپ

چکیده:

کاربران در گریدها ی محاسبات ی اقتصاد ی بایست ی برا ی اجرا ی برنامه های کاربرد ی خود هزینه پرداخت کنند . هر کاربر، مهلت زمان ی و بودجه مورد نظر خود را تع یین کرده و م ی تواند بهینه سازی هزینه یا زمان را درخواست کند . یک الگوریتم زمانبند ی با هدف بهینه سازی زمان، باید با توجه به قیمت و توانمندی منابع گرید، عمل تخصیص آنها به کارهای ناهمگون کاربر را طوری انجام دهد که اجرای کارها با صرف بودجه تعیین شده و در حداقل زمان پایان یابد . در این مقاله، یک الگوریتم مبتن ی بر اتوماتاها ی یادگیر، برا ی این منظور پیشنهاد شده است . با استفاده از شبی ه سازی نشان داده شده است که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم ها ی مکاشفه ای گزارش شده، از کارایی بالاتری برخوردار بوده و درخواست های کاربر را در زمان کمتری انجام می دهد .