سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میراسد میرزاپور – پژوهشکده فرآیند، تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محمدحسین بهشتی – پژوهشکده فرآیند، تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

ساختارهای ساندویچی از دو پوستة نازک، سفت با استحکام و چگالی بالا و یک هستة سبک و معمولاً ضخیم تشکیل شد ه اند. از ویژگیهای برجسته آنها، نسبت بسیار بالای استحکام و سفتی به وزن و خواص عایق حرارتی و صوتی عالی م ی باشد. که این امر موجب کاربرد گسترده آنه ا در صنایع مختلف نظیر صنایع ساختمان، هوا فضا و غیره شده اس ت.در این مقاله نوع اسفنج پلی یورتان مناسب و چگالی بهینه آن، شرایط فرایندی بهینه از نظر دما و زمان ژل شدن رزین اپوکسی، میزان چسبندگی پوسته به هسته و خواص خمشی ساختارهای ساندویچی ساخته شده با هسته اسف نج پلی یورتان سخت و پوست ه های کامپوزیتی الیاف شیشه -اپوکسی که در صنعت هوا فضا کاربرد دارد مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل نشان م ی دهد که افزایش دما باعث افزایش چسبندگی پوسته به هسته می شود، افزایش چگالی به همراه افزایش دما باعث افزایش خواص خمشی ساز ه های ساندویچی م یشود.