سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن کهرم – دانشیار گروه مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده مهندسی- گروه مکانی
پیام حق پرست – کارشناس ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده مهندسی- گروه مکانیک
سید محمد جوادی – دانشجوی دکترا، دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده مهندسی- گروه مکانیک
سحر تسلیمی – کارشناس ارشد، دانشگاه گیلان- دانشکده فنی- گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله پدیده تحریک لایه مرزی با هدف کنترل نیروی درگ و کاهش ضریب اصطکاک سطح، به کمک شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک، برای جریان تراکم ناپذیر مادون صوت روی یک صفحه تخت مورد مطالعه قرار گرفته است. برای شبیه سازی عددی جریان مغشوش از مدل K-ε اصلاح شده و روش حجم محدود به همراه الگوریتم سیمپل استفاده شده است. پارامتر ضریب اصطکاک متوسط از نتایج بدست آمده از حل عددی استخراج شده و به همراه هشت پارامتر هندسی مانع جهت آموزش شبکه عصبی، مورد استفاده قرار گرفته است. پس از تحقیق دقت شبکه آموزش دیده با داده های آزمون، الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی بکارگرفته شده است. نشان داده شده است که نقطه سکون باعث کاهش ضریب اصطکاک، گردابه های پشت مانع اثر افزایشی وکاهشی بر ضریب اصطکاک دارند و جت سیال زیر مانع، باعث افزایش ضریب اصطکاک می شود. نتایج حاصل برای مانع بهینه نشان می دهد که ضریب اصطکاک متوسط صفحه تخت در ناحیه تحریک شده، ۳۴/۵۹ درصد کاهش یافته است.