سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهروز رئیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی سیستم های انرژی، دانشکده مهندسی شیمی،
محمودرضا پیشوایی – استادیار،عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه شریف، در گرا
داود رشتچیان – دانشیار، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه شریف در گرای

چکیده:

بهینه ساز ی ساختار فر ایندهای شیمیای ی بر اساس مدل ابرساختار (superstructure)، روشی مطمئن و قابل قبول جهت طراح ی بهینه فرای ند م ی باشد؛ ول ی مشکل اساس ی این شیوه، پیچی دگی بیش از حد فرمولاسیون ری اضی حاصل از مدل کامل فرایند و به تبع آن عدم کارآی ی روش های سنت ی در حل ای ن مساله م ی باشد . در ای ن مقاله، ابتد ا روش بهی نه سازی ساختار فراین دهای شیمیایی بر اساس مدل ابرساختار ارائه شده و سپس روشی مبتنی بر الگوریتم اجتماع مورچگان(ACO)برای حل مسائل آمیخته حاصل از مدل ابر ساختار باتابع هدف غیر خطی و قیود خطی معرفی م ی شود. برای حصول اطمینان از ارض ا شدن تمامی قیود حاکم بر مساله، برای هر متغیر یک محدوده موجه انعطاف پذیر در نظر گرفته شده و در هر مرحله از اجرای برنامه به روز می شود . در نهایت نتایج حل مساله نمونه برای نشان دادن عملکرد روش پیشنهادی ارائه می گردد.