سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد باباخانی – فوق لیسانس مهندس انرژی

چکیده:

این تحقیق شامل قسمتهای مختلفی از قبیل اطلاعات انواع گوناگون منابع انبساط باز ( شامل سه نوع آلومینیومی ، آهنی ، فا یبر گلاس ) ونیز چگونگی تلفات انرژی در آنها ، شناسایی اشکالات و طراح یهای بهینه و نیز میزان کارآمدی و تدوین برچسب کارآمدی به همراه سا یر الزامات قانونی در جهت ارتقا سطح کیفی منابع انبساط باز می باشد .فرضیه ها بر اساس اطلاعات موجود و با
تکیه به دانش مهندسی انرژی شکل گرفته است . سوالی که در پایان تحقیق جوابش روشن می شود این است که : چه با ید کرد تا منابع انبساط باز دارای حداقل تلفات انرژی باشند ؟ به راحتی می
توان با عا یق کاری مناسب تا ۷۵ درصد از تلفات حرارتی جلوگیری کرد . لزوم انجام تحقیق این مطلب است که در کشور ما به دلیل ارزان بودن انرژی ، کمتر به مسئله بهینه سازی مصرف انرژیتوجه شده است و ا ین مطالعه در راستاا شناسا یی یکی از فرصتهای کاهش مصرف منطقی انرژی است .شیوه تحقیق بر اساس جمع آوری اطلاعات مکتوب و غیر مکتوب ، بازد ید از سا یتهای اینترنتی ، محاسبات مهندسی ، طراحی و ساخت منابع انبساط بهینه شده و ارزیابی آنها استواربوده است . شاخص شدت تلفات انرژی در منابع انبساط باز ، برای اولین بار در این تحقیق ارائه شده است . علاوه برا ین برچسب کارآمدی منابع انبساط باز نیز برای نخستین بار در ا نتهای این مطالعه پیشنهاد گردیده است .