سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا باباعلی – .دانشجوی دکتری عمران آب-.هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

در حال حاضر برای تامین ظرفیت سرریز برای عبور سیلابهایی با دوره های برگشت طولانی ، چندین روش موجود است . یکی از گزینه های معمول پیش بینی ظرفیت تخلیه اضافی در ارتباط سیلاب با احتمال وقوع کم است . سرریز کمکی با خاکریز شسته شونده برای این گزینه بسیار مناسب است .وقتی تراز آب دریاچه به رقوم طراحی میرسد خاکریز شکافته شده و به روش کنترل شده شسته می شود و سیلاب از طریق سرریز کمکی عبور میکند . فرسایش کانال سرریز یا به وسیله فونداسیون سنگی یا پایانه شیب ساخته شده و دیوارهای جانبی برای حفظ ابعاد سرریز کنترل می گردد . بعد از عبور سیلاب خاکریزسرریز بازسازی میشود . به علت استفاده کم ، هزینه های بازسازی از طریق کاهش هزینه های اولیه ساخت پروژه جبران می گردد. دراین تحقیق به بررسی شرایط طراحی بهینه این سریزها پرداخته شده است .این شرایط شامل بررسی پایداری در شرایط متفاوت تغییرات پارامترهای مواد پوسته‐پایداری هسته با مواد مختلف‐عرض بهینه پایدار‐پایداری در شرایط متفاوت تراز مخزن و زلزله وتغییرات مواد پوسته‐ بررسی پایداری درشرایط تخلیه سریع مخزن میباشد