سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
کامران آلبا – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
رضا حاج محمدجعفر – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
سعید پاک سرشت – مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران

چکیده:

ارائه یک مدل ریاضـی بـرای ایسـتگاههای تقویـت فشـار و لوله ها به منظور بهینه سازی سیستم انتقال گـاز اجتنـاب ناپـذیر می باشد . اغلب مطالب موجود در زمینه مدلسازی ای ستگاهها بر مبنای فرض هم دمایی جریان در سیستم می باشد که در برخی موارد قابل اعمال نیسـت . بـرای حـل ایـن مشـکل، مـی تـوان ضریب تراکم پذیری گـاز را تـابعی از فشـار و دمـا دانسـت و ضریب اصـطکاک در طـول لولـه را تـابعی از عـدد رینولـدز . کمپرسورهای موجود در ایسـتگاههای تقویـت فشـار توسـط نمودارهای عملکردشان مدل می گردنـد کـه البتـه در صـورت تغییر نـوع کمـپرسور می توان مدل مربوطه را در سیسـتم وارد نمود . پس از این که مدل ریاضی غیرخطـی از سیسـتم انتقـال بدست آمد، دور کمپرسـورها را بـه عنـوان پـارامتر متغیـر در مسئله و میزان سوخت مصرفی گرداننده های کم پرسورها را به عنوان تابع هدف در نظر می گیریم . یکی از قیودی که می تـوان بر سیستم مورد نظر وارد کرد، انتقال میـزان مشخصـی از گـاز به مصرف کننـده، در طـول محاسـبات مـی باشـد . بـه منظـور بهینه سازی سیستم روشهای متفاوتی را می توان استفاده نمـود . پس از انجام بهینـه سـازی مشـاه ده خواهـد شـد کـه بخـوبی می توان میزان سوخت مصرفی گرداننده کمپرسورها را با تغییر دور آنها تنظیم نمـود و بـرای رسـیدن بـه ایـن منظـور حتـی می توان یک یا چند کمپرسور ایستگاه را از مدار خارج نمـود . با بهینه کردن سوخت مصرفی هر ایستگاه، صرفه جویی بسـیار
چشمگیری در کل سیستم انتقال حاصل می گردد