سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدهادی افشار – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
محسن دارایی خواه – کارشناس ارشد مهندسی آب،دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله عملکرد الگوریتم ژنتیک در طراحی بهینه سرریزهای متوالی مورد بررسی قرار گرفته است. الگوریتم ژنتیک در زمره روشهای جستجوی فراکاوشی است که تکامل طبیعی موجودات را الگو قرار می دهد. هدف از این تحقیق، یافتن مقادیر ارتفاع و طولی از سرریزهای متوالی است که ضن ارضاء کلیه قیود هیدرولیکی و توپوگرافی مساله منجر به کمترین مقدار هزینه ساخت گردد. کارایی مدل بهینه سازی ارایه شده با مقایسه نتایج حاصل از روش سنتی معرفی شده توسط ویتال و پوری مورد آزمایش قرار گرفته است.