سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی صنیعی منفرد –
مریم استدی سیفی –

چکیده:

معمولاً سیستم های بیمارستانی توجه کمی به بحث مدیریت موجود یها و زنجیره تأمین دارند این نه فقط در ایران، بلکه در جهان هم این وضعیت مشاهده می گردد. این درحالی است که مدیریت و موجود یها و زنجیره تأمین آن نقش بسیار جدی در سطح خدم ترسانی مراکز درمانی و بیمارستانی دارند.ما در این مقاله نتایج تحقیقات انجام گرفته در مدل کردن سیستم موجود یها در بیمارستان فیروزآبادی تهران را ارائه م یکنیم. در ابتدا گردش دارو و تجهیزات پزشکی را مطالعه نموده و ارزیابی از سطح عملکرد موجود ارائه م یدهیم. در نهایت مطالعه حاضر به فرموله نمودن موجود یها در قالب مد لهای ریاضی پرداخته و نتایج به دست آمده را گزارش م یکنیم. بکارگیری رو شهای پیشنهادی ما م یتواند به طور قابل توجهی، بهبود عملکردی و ارتقای خدم ترسانی در ارائه خدامت درمانی و بهداشتی را در بیمارستان فیروزآبادی موجب گردد.