سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهاب گرامی –

چکیده:

انتقال گاز از میادین گازی به منابع توزیع نیازمند حرکت گاز از محیط متخلخل، لوله تولید، تسهیلات سطح الارضی و خطوط لوله جمع آوری و انتقال می باشد . از این جهت هر گونه برنامه ریزی برای تولید از یک میدان گاز یا توسعه آن نیازمند شناخت کامل از مجموعه های فوق است . برنامه تولید گاز از یک میدان بر اساس نیاز مصرف کننده در سطح مشخصی تعیین می گرددکه این سطح تولید بطور طبیعی متوجه محدودیت های ناشی از دبی تولیدی چاه ها و تسهیلات سطح الارضی آن میدان می باشد . افزون براین ملاحظات اقتصادی نقش مهمی در برنامه ریزی تولید از یک میدان خواهد داشت . یک شیوه رایج در بهینه سازی تسهیلات سطح الارضی جهت افزایش بازیافت از یک میدان گازی تقلیل فشار جریان سر چاه ها و احداث واحدهای تقویت فشار گاز و همچنین حفر چاه های جدید می باشد . برهمین م بنا بهینه سازی تأسیسات سطح الارضی میدان گاز جنوب که در خاورمیانه واقع است مورد توجه قرار گرفت . به دلیل تولید گاز از این مخزن، کاهش فشار متوسط مخزن و متعاقباً کاهش فشار جریانی تفکیک گر هر چاه طی سال های آتی قابل پیش بینی بوده و لذا جهت تأمین حداقل فشار و رودی به یک واحد فرآورش گاز در پائین د ست این میدان احداث تأسیسات فشار افزائی جهت تثبیت سطح تولید درحد ١٥٠٠ mm scfd ضروری خواهد بود . دراین تحقیق با استفاده از اطلاعاتی نظیر دما، فشار، ترکیب اولیه مخزن، اطلاعات بهره برداری و آزمایش های فشار استاتیک و پس فش ار معا دلات عملکرد مخزن و عملکرد جریان د رون مخزن بدست آمد . به منظور بررسی و پیش بینی چاه های تولیدی این میدان طی سال های آتی از شماتیک یک چاه نمونه استفاده شد . با فرض آنکه شاخص بهره دهی چاه طی سال های آینده و با کاهش فشار مخزن تغییر نکند عملکرد چاه نمونه در فشاره ای مختلف مخزن در عمق مبنا محاسبه و سپس با استفاده از سقف تولید تعیین شده، تولید انباشتی و نمودار p/z م خزن، نمودارهای عملکرد تفکیک گر چاه نمونه در طی سال های آینده تعیین شد . یکی از محدودیت هائی که جهت تعیین حداکثر دبی مجاز چاه های گاز در میدان جنو ب می باید اعمال شود سرعت سایش در لوله م غزی چاه می باشد که در این راستا دبی های محدود به سرعت به ازای فشارهای جریانی تفکیک گر چاه محاسبه و بر روی منحنی های عملکرد چاه نشان داده شد . از آنجائیکه که حداقل فشار مورد نیاز در ورودی به پالایشگاه می بایست ١٢٠٠psia باشد عملکرد خط لوله توسط نرم افزار Pipephase د ر قالب منحنی دبی ـ فشار تعیین گردید و فشار مورد نیاز هرکدام از مراکز جمع آوری بر اساس تولیدشان تعیین شد . در خصوص محاسبه فشار مورد نیاز در هریک از مراکز جمع آوری فرضیات زیر در نظر گرفته شده است . -١ تولید کل هر مرکز معادل با مجموع تولید گاز از هر چاه می باشد . -٢ عملکرد هر چاه معادل با عملکرد چاه نمونه انتخاب گردید . بر اساس عملکرد تفکیک گر چاه نمونه، خط لوله انتقال گاز و سقف تولید تعهد شدهmmscfd (١٥٠٠ گزینه های مختلف فشار افزائی بررسی و در نهایت با منظور کردن ملاحظات اقتصادی گزینه مطلوب پیشنهادی شده است .