سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن ظهور – استاد- دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک عضو قطب علمی طراحی،
علی اکبر درگی – دانشجوی کارشناسی- دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی رسولی میر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، شرکت ایران خودرو

چکیده:

در پرسهای مکانیکی، حرکت دورانی تولید شده توسط موتور، به وسیله یک مکانیزم به نیمه محرک قالب منتقل میشود. نحوه حرکت پرس حین فرمدهی نقش تعیینکنندهای در کارایی پرس و کیفیت محصول دارد. این حرکت تابع نوع مکانیزم مورد استفاده و نحوه طراحی آن میباشد. در این مقاله به بهینهسازی سینماتیکی مکانیزم ۸ میلهای رایج در دستگاههای پرس مکانیکی فرمدهی ورق، در جهت افزایش سرعت تولید و کیفیت فرمدهی پرداخته شده است. پس از معرفی مکانیزم مذکور، نمودار کورس بر حسب زاویه لنگ معرفی شده و ارتباط آن با کیفیت فرمدهی، انرژی در دسترس دستگاه و کارایی پرس از یک سو، و زمان و بهرهوری تولید از سوی دیگر بیان شده است. سپس مکانیزم پارامتریزه شده و قیدهای لازم به صورت روابط هندسی بین پارامترها تعریف شدهاند. برای بهینهسازی، از یک الگوریتم ژنتیک ١ با قابلیت بازسازی ورودیهای غیر مجاز استفاده شده است. تابع برازندگی ٢ نیز متناسب با سرعت فرمدهی و میزان بازسازی پارامترها، از روی نمودار کورس به روش سینماتیک مستقیم محاسبه میشود. پس از بهینهسازی یک نمونه از نتایج انتخاب و با مکانیزم رایج از دیدگاههای مختلف مقایسه شده است.