سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد دارایی نژاد – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
پروین صفاپور – عضو هیأت علمی بخش مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

از بهین هسازی شبکه فاضلاب جهت کاهش هزینه های آن با توجه به محدودی تهای اعمال شده استفاده م یگردد.در این مطالعه، شبکه فاضلاب شهرک شهید رجائی کرمان مورد بررسی قرار گرفت. برای بهین هکردن این شبکه از مدل هیدرولیکی اصلاح شده هیزن ویلیامز همراه با رابطه کلی برای محاسبه ضریب زبری استفاده شده است. مدل ریاضی استفاده شده در این مطالعه دارای تابع هزین های (تابع هدف) است که حاصل از ترکیب غیر خطی هزین ههای قطر لوله، عمق خاکبرداری، شیب لوله، هزینه ساختمان آدم رو و محدودی تهای فنی منطقه مورد نظر ( قیود) از قبیل حداقل و حداکثر شیب، قطر، سرعت، متوسط عمق خاکبرداری م یباشد. برای کمین هکردن تابع هدف از روش بهین هسازی غیرخطی " جهات امکان پذیر زوتندیک " استفاده شده است. در این تحقیق، درصد پرشدگی لوله را تابعی از دبی، شیب، قطر و همچنین ضخامت زبری گرفت هایم. در پایان، هزین هها به میزان چهار درصد کاهش یافته است که شامل کاهش هزینه خاکبرداری وکاهش هزینه ساخت آدم ر وها م یباشد.