سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید مهرابی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی گروه مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک
محمود محمدکریم – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی گروه مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک

چکیده:

دقت، اعتمادپذیری و هزینه معیارهایی هستند که کیفیت ژئودتیک بر اساس آنها سنجیده می شود به قابلیت و توانایی شبکه برای مقابله با خطاهای بزرگ در مشاهدات همچنین کاهش و حذف تاثیر خطاهای حذف نشده بر پارامترهای مجهول اعتمادپذیری گفته می شود و دقت نحوه توزیع خطاهای تصادفی را بر پارامترهای مجهول نشان می دهد. معیار دقت به دو صورت پارامتر اسکالر و ماتریس محک تعریف می شود. در این مقاله یک شبکه شبیه سازی شده سپس یک شبکه واقعی با معیار دقت محک زده می شود در اینجا معیار دقت ماتریس محکی است که قادر باشد جابجایی هایی بیشتر از ۲ میلیمتر را در سطح اطمینان ۹۵% کشف نماید.نتایج کارایی روش تحلیلی را در انجام طراحی ترکیبی (طراحی همزمان شکل شبکه و دقت مشاهدات) نشان می دهد.