سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حنانه فرزان مهر – تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ی کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی
سلیمان عباسی –

چکیده:

اینولین به دلیل ویژگ یهای مفید تغذی های، از جمله نقش بیفیدیوژنیک Bifidiogenic) و پربیوتیکیPrebiotic) به طورگسترده ای در جهان مورد استفاده می باشد. با توجه به این که کنگر از منابع مهم استخراج صنعتی اینولین است. بنابراین در بررسیحاضر، میزان قند کل، اینولین و بهینه سازی شرایط استخراج آبی اینولین با و بدون اعمال امواج فراصوت (به شکل مستقیم وغیرمستقیم) و ترکیب های مختلف زمان، دما و نسبت حلال به کنگر مورد مطالعه قرار گرفت. طرح آزمایشی شامل طرحBox-Behnken و روش آماری سطح پاسخ بود. با توجه به نتایج به دست آمده، شرایط بهین هی استخراج اینولین دمای ۸۰ زمان ۵دقیقه و نسبت حلال به کنگر ۱:۵ تعیین گردید. یافته های روش استخراج آبی با و بدون اعمال فراصوت نشان دهنده ی رابطه ی مستقیم بین میزان استخراج قند کل، فرکانس و توان امواج فراصوت بود، و ب هکار بردن فراصوت با فرکانس و توان بالاتر سبب کاهش قابل ملاحظه ی زمان استخراج نسبت به زمان استخراج آبی بدون اعمال فراصوت گردید.