سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد رجایی – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
محسن برزگر –
محمدعلی سحری –
زهره حمیدی –

چکیده:

ترکیبات فنولیک، ب هویژه آ نهایی که منشا گیاهی دارند، به دلیل خصوصیات آنت یاکسیدانی شان بخش اساسی از رژیم غذایی انسان راتشکیل می دهند. در مرحله ی اول این تحقیق، از روش غرقابی به منظور استخراج ترکیبات فنولیک از پوست سبز پسته استفاده شد و به منظور بهینه سازی شرایط استخراج نیز از روش آماری سطح پاسخ کمک گرفته شد. برای تعیین اثرات متغییرهای مستقل از طرح مرکب مرکزی استفاده گردید که متغییرها شامل نسبت حلال به مواد جامد۲۰-۸برابر)، دما ۶۵-۲۵ درجه و زمان ۵-۴۵ دقیقه بودندضریب همبستگی مدلR2 0/94بود. در مرحله ی بعدی تحقیق، ترکیبات فنولیک استخراج شده به وسیله ی روش استخراج با فاز جامد خالص سازی شدند. کارتریج ۱۸C برای خالص سازی استفاده شد.