سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مواد و متالوژی – دانشگاه علم و صنعت ایرا
علیرضا خاوندی – دانشیار ء دانشکده مواد و متالوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران
یوسف حاج کریم خرازی – استاد ء دانشکده مواد و متالوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

باتوجه به خسارت ناشی از حضور گاز سولفید هیدروژن در سیستمهای انتقال گاز بر روی پوششهای مقاوم در برابر گاز ترش و اعمال بر فولادهای معمولی امری ضروری میباشد.هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عوامل مختلف بر کیفیت پوششهای اپوکسی مذاب پیوندی و بهینه سازی شرایط اعمال پوشش میباشد.بدین منظور سطح نمونه های فولادی بطور جداگانه توسط روشهای شستشو و سنباده زنی فسفاته کردن و سند بلاست آماده سازی گردید وبا کمک آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی محدوده دمای پخت مشخص گردید. نمونه ها توسط دستگاه الکترواستاتیک در محدوده ضخامت ۱۰۰ الی ۴۱۰ میکرون پوشش داده شده و در دمای ۱۰۰و۱۵۴ درجه سانتی گراد عمل پخت صورت گرفته و آزمون چسبندگی بر روی نمونه ها صورت پذیرفت.سپس نمونه ها در محیط خورنده اشباع از گاز ترش قرار داده شدند.پس از خارج سازی نمونه های پوششی آزمونهای مکانیکی شامل چسبندگی سایش و خمش صورت پذیرفت .نتایج ارائه شده از آزمونه نشان میدهد با توجه به ساختار شبکه های پوشش اپوکسی بهینه کردن شرایط سطحی و دمای پخت منجر به ایجاد کیفیت مناسب پوشش بر روی سطح فولاد و حصول خواص مناسب مکانیکی و مقاومت به محیط خورنده میگردد.