سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اکبر میرزایی – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان
راضیه حبیب پور – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان
اسلام کاشی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچ

چکیده:

در این تحقیق کاتالیزورهای مخلوط اکسیدی آهن – کبالت به روش هم رسوبی ساخته شده و به منظور تبدیل گاز سنتز به اولفین های سبکمورد مطالعه قرار گرفتند. اثر شرایط تهیه کاتالیزور مانند نسبت مولی Fe/Co و مدت زمان عمر دهی به رسوب بر عملکرد کاتالیزور مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده کاتالیزور با درصد مولی %۴۰Fe-%60Co که به مدت ۲ ساعت عمر دهی شده به عنوان کاتالیزور بهینه انتخاب گردید. اثر ساپئرت ها و تقویت کننده های مختلف و همچنین اثر مقادیر مختلف آنها مورد مطالعه قرار گرفت و کاتالیزور با ترکیب %۴۰Fe/%60Co/%15wSiO2/%1/5wK به عنوان کاتالیزور بهینه حاوی ساپورت و تقویت کننده تعیین شد. دمای ۴۵۰ درجه سانتی گراد و نسبت H2/CO=4/1 به عنوان شرایط راکتوری بهینه انتخاب گردید. طول عمر کاتالیزور بهینه، تحت شرایط راکتوری بهینه به مدت ۴۸ ساعت تست گردید.