سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اکبر میرزایی – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان
راضیه حبیب پور – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان
اسلام کاشی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچ

چکیده:

در این تحقیق کاتالیزورهای مخلوط اکسیدی کبالت – منگنز به روش هم رسوبی ساخته شده و به منظور تبدیل گاز سنتز به اولفین های سبک موردمطالعه قرار گرفتند. اثر شرایطتهیه کاتالیزور مانند نسبت مولی pH,Fe/Co دمای رسوب گیری و مدت زمان عمر دهی به رسوب بر عملکرد کاتالیزور در هیدروژناسیون کربن مونوکسید مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده کاتالیزور با نسبت مولی Co/Mn=1/6 که به مدت ۰/۵ ساعت عمر دهی شده به عنوان کاتالیزور بهینه انتخاب گردید. اثر ساپورت های مختلف بر عملکرد کاتالیزور بهینه فوق، موردمطالعه قرار گرفت و کاتالیزور با ساپورتTiO2 به عنوان کاتالیزور بهینه حاوی ساپورت تعیین شد. دمای ۴۵۰ درجه سانتی گراد و نسبت H2/CO=3/1 به عنوان شرایط راکتوری بهینه انتخاب گردید.