سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرنوش جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زهرا مصحفی شبستری – عضو هیئت علمی دانشکده معدن، متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زهرا بخشی فخرود – فارغ التحصیل مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کلریناسیون قلیایی از کاربردی ترین روش های حذف سیانید از پساب های صـنعتی مـی باشـد . در ایـن فرآینـد از گـاز کلـر یـا هیپوکلریت به عنوان اکسید کننده استفاده می گردد . پارامترهای متعددی بر حذف سیانید با این روش موثرنـد کـه تـأثیر مقـدار ماده اکسید کننده، زمان حذف و pH پساب در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تجربی نـشان داد کـه در نـسبت مـولی pH ،(Ca(ClO) – 2:CN ) 4/8:1 معادل ۱۱/۳و دمای محیط پس از۳۵دقیقه مقدار سیانید به کمتر از ۰/۱ میلی گرم در لیتر کاهش می یابد . شرایط بهینه حاصل بر روی پساب واقعی کارخانه فرآوری طلای موته با ۱۷۵ میلی گرم در لیتر سـیانید اعمـال شد . پس از ۳۵ دقیقه مقدار سیانید پساب به کمتر از ۰/۱ میلی گرم در لیتر کاهش یافت .