سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هما بهرامی نسب – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگ
حامد سمندی – کارشناسی مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه بهینه سازی نقش مهمی در زندگی روزمره انسان ایفا می کند. روش های قدیمی و سنتی بهینه سازی مبتنی بر مشتق گیری از تابع مورد نظر و یافتن ریشه های آن هستند. از مشکلات این روش ها آن است که ارائه مدل برای تمامی پدیده های عالم به شکل یک تبع ریاضی مشکل و بعضا امکان ناپذیر است و از سوی دیگر با فرض موجود بودن یک تبع ریاضی، همشه مشتق گیری و ریشه یابی نیتز برای تمام توابع کار اسانی نیست. بنابراین لزومب ه کارگیری روش های نوین بهینه سازی که عمدتا بر پایه الگوریتم زیست محیطی استوار هستنأ، بیشتر از گذشته احساس می شود. الگوریتم های ژنتیک یکی از اینر وش های نوین است که هر روز بیشتر به اهمیت و کارآیی آن پی برده می شد. در یان تحقیق ضرایب موثر در بررسی ترمودینامیک سیستم های سه جزئی – چهار فازی که شامل ۱۳ پارامتر می باشد، به طور مجزا برای سه سیستم متان – آب – متیل سیکلوهگزان، متان – آب – متیل سیکلو پنتان و متان – آب – اتیل سیکلوپنتان با روش الگوریتم ژنتیک بهینهشده که نتایج حاصل از بهینه سازی پارامترها نشان می دهد که کاهش خطایی در حدود ۱% به دست آمده است.