سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی تیوراد – کارشناس پروژه، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
سیدسعید ضیایی طباطبایی – مدیر پروژه
مسعود سلطانی حسینی – رئیس پژوهشکده تولید نیرو پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو – گروه مکا

چکیده:

در موتورهای الکتریکی، مهمترین مسأله ای که موجب از کـار افتادگی می گردد، از بین رفتن عایق سیم پیچها و نیز سوختن عایقهای بکار رفته بین سیم پیچها و قطبهای استاتور می باشد . لذا در طراحی موتور، اطمینان از نرسیدن حداکثر دمای کارکرد به دمای بحرانی، امری ضروری و مهم مـی باشـد . بـه همـین جهت طراحی درپوش و پوسـته مناسـب و بهینـه، بـرای ایـن موتورها بسیار حائز اهمیت است . هرچـه تعـداد سـوراخهای درپوش و پوسته بیشتر باشد عمل خنک کاری بهبود می یابـد و از طرفی باعث افـزایش ورود آلـودگی بـه داخـل موتـور و کاهش عمر آن می گردد . در این مقاله، هدف تحلیل حرارتـی یک موتور سوئیچ رلوکتانس و ارائه پوسته و درپوش ب هینه می باشد . به این منظور در ابتدا، مدل دو استوانه هم مرکـز کـه بـا چرخش استوانه داخلی همراه است تحلیـل گردیـده و نتـایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است و پس از اثبـات درسـتی روش تحلیـل، مـدل واقعـی در چهـار وضعیت مختلف مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت . در حالـ ت
اول، فرض می شود که موتور بدون درپوش و بـا پوسـته ای بدون سوراخ کار می کند . در وضعیت دوم، موتـور بـه همـراه پوسته و درپوشی بدون سوراخ در نظر گرفته شـده اسـت کـه هیچ کدام سوراخ ندارند . در وضعیت سوم تنها برای درپـوش سوراخ در نظر گرفته می شود و پوسته بدون سوراخ اسـت و در وضعیت چهارم، هم پوسته و هـم درپـوش دارای سـوراخ هستند . در نهایت و با توجه به نتایج بدست آمده در دورهـای ۹۵۰ rpm و ۱۴۲۵ rpm ، پوسته و درپوش بهینـه انتخـاب مـیگردد . به منظور اثبات صحت نتایج نیز، استقلال نتایج از شبکه تولیدی بررسی گردیده است و در انتها نتایج بر ای مدل بهینـه بصورت کانتورهای دما، سرعت و فشار ارائه شده است .