سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن کهرم – دانشیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
ایمان حسیبی – د انشجوی کارشناسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله به بهینه سازی طراح ی مبدل های حرارت ی پوسته لوله با استفاده از روش الگوریتم ژنت یک ١ پرداخته می شود . با معیار مینـ یمم سـطح انتقـال حرارت جهت انتخاب بهترین مبدل، نتایج حاصل از روش الگوریتم ژنتیـک با نتایج نرم افزار طراحی مبدل Aspen B-JAC مقایسه گردید، که تطـابق خوبی را نشان می دهد . در بهینه سازی همزمان سطح – افت فـشار ، نتـایج نشان می دهد با افزایش ضـریب وزنـی سـطح تبـادل حـرارت، افـت فـشار بصورت خطی افزایش یافته ولی سطح بـه مقـدار ثـابتی همگـرا مـ ی شـود. همچنین با انتخاب مناسب دمای آب خروجی (۸۵F) بـر اسـاس مینـیمم سازی دبی – سطح ، تعادل مناسبی بین سطح تبادل حـرارت و دبـی برقـرار گردید که به ازای آن تابع هزینه مینیمم گردید