سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

همایون فقیه – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

چکیده:

یک مدل کاهش هزینههای اجتماعی، انتخاب سیلاب طرح سرریز سد براساس حداقلکردن کل هزینههای سالانه مربوط به سد میباشد،که براساس ( ۱ )- برآورد توزیع سیلابهای پیک برای دادههای ثبت شده ( ۲ ) – تعیین رابطه بین ظرفیت سرریز و هزینه ساخت آن ( ۳ ) – طبقهبندی و تعیین خسارت سیلاب پاییندست برای شکست سد ( ۴ ) – برقراری موازنه بین ریسکها و خسارت، بنا شده است . کل هزینههای سالانه برابر مجموع هزینههای ساختمانی و خسارت مورد انتظار ناشی از سیلاب میباشد . به منظور موازنه ریسک ها و خسارت روش های مختلفی ارائه شده است، دراینجا از روش پیشنهادی دانیل رسیندیز – کاریلو و لستر برای تعیین مجدد سیلاب طراحی سرریز سد پیشین احداث شده برروی رودخانه سرباز استفاده گردید، و سیلاب طراحی آن کوچکتر ازسیلاب ده هزارساله که سرریز براساس آن طراحی گردیده، بدست آمد