سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدایمان پیش بین – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه فردوسی، گروه مکانیک
محمد مقیمان – استاد – دانشگاه فردوسی، گروه مکانیک
سیدمحمد جوادی – دانشجوی دکتری – دانشگاه فردوسی،گروه مکانیک
سعید نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه فردوسی، گروه مکانیک

چکیده:

در ایـــن مقالـــه بـــا اســـتفاده از الگـــوریتمهـــای ژنتیـــک چنـــد هدفـــه (WOGA,NSGA-II )عملکرد جداکننـده هـای سـیکلون ی بررسـ ی و بـرا یتوابع هدف مختلف بهینه ساز ی شده ا ست . روش NSGA-II توابع هـدف را به صورت مستقل از هم، بر اساس دو اصل فاصله ازدحام ١ و رتبه بند ی غلبه نشده ارزیابی و بهینه میکند . در روش WOGA تابع هدف نهایی بر اساس
جمع وزنی توابع هدف اولیه و با به کار بردن ضرایب وزنـ ی مختلـ ف سـاخته شده و بهینه می شود . نتایج حاصل از دو روش بهینه ساز ی نشان میدهد که با افزایش ارتفاع و شیب بخش مخروط ی سیکلون، بازده آن زیـاد مـی گـردد . نتایج همچنین نشان می دهد که بـا افـزایش بـازده سـیکلون بـه بـالا ی ۵۸ درصد، افت فشار آن به مقدار قابل توجه ی افـزایش پیـدا مـی کنـد . مقایـسه
بهینه سازی دو روش آشکار می کند که زمـان لازم بـرا ی اجـرا ی برنامـه در روش NSGA-II حدود ۴۱ درصد زمان مورد نیاز در روش WOGA است .