سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مطالعه بهینه سازی بهره برداری از مخازن چند منظوره بررسی شده اسـت و تئـوری موجـک و الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی عملکرد مخزن چند منظوره سد مهاباد بکار رفته است . سیستم مخزن سد مهاباد دارای اهداف تامین نیاز آبی پایین دست، شامل نیاز آب شرب، آب کشاورزی و تولید نیروی برقابی و همچنـین کنترل سیلاب می باشد . ا لگوریتم ژنتیک یک روش جـستجوی تـصادفی جدیـد اسـت و عملگرهـای اصـلی آن ترکیب ، جهش و انتخاب می باشد . در این مقاله سیاست بهینه بهره برداری مخزن از طریق کمینه سازی مجمـوع مجذور اختلاف خروجی و نیاز آبی (TSD) صورت گرفته است . یک مدل الگوریتم زنتیک و چهار مدل ترکیبی الگوریتم زنتیک و تئوری موجک با استفاده از موجکهای سیملت ۴ ، کویفلت ۵ ، دابچیز ۱۰ و هار ارائه شده و مـدل GA-W-Sym4 با TSD برابر با۶/۶۶۸به عنوان ب هترین مدل معرفی شده است و سیاست بهره برداری بدسـتآمده از این مدل به عنوان سیاست بهینه بهره برداری معرفی شده است