سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا محمدی راد – تهران , دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
رامین کریم زاده – تهران , دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا امیدخواه – تهران , دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مناسب ترین مدلهایی که می توانند تمامی فاکتورهای تاثیرگذار بر واحدهای پیرولیز را اداره کند , مدلهایی است که بر اساس طبیعت فیزیکی شیمیایی پیرولیز بدست آمده باشند . این گونه مدلها با تغییر شرایط , مثل تغییر خوراک , نقاط عملیاتی و شکل کوره , نیازی به تخمین دوباره ی پارامترهای مورد استفاده در مدل , که وظیفه ای دشوار و وقت گیر می باشد, نخواهد داشت . اما زمانبر بودن شبیه سازی بوسیله ی این گونه مدلها , استفاده از آنها را در اهداف بهینه سازی مورد تردید قرار می دهد. برای رفع این مشکل در این مقاله از روشpseudo Steady-stateاستفاده شده است. نتایج حاضرنشان می دهد که استفاده از این الگوریتم ترکیبی , برای شبیه سازی خوراکهایی به نفتای سنگین در مقایسه با روشهای دیگر مثلGearزمان محاسبات را به نحو قابل توجهی کاهش می دهد , به طوری که میزان زمان شبیه سازی بیش از ۱۰برابر کاهش یافته است و بین ۵ تا ۷ ثانیه برای یک شبیه سازی روز اول زمان می برد و از نظر دقت در مقایسه با داده های (Run صنعتی موجود خطای ناچیزی در شبیه سازی مشاهده می شود و یک مدل جبری برای تخمین زمان عملکرد کوره( time استفاده شده است . مدل سنتیکی مورد استفاده دراین مقاله برای نفتای سنگین حاوی ۳۷۱ واکنش اولیه شامل ۵۶ جزء مولکولی و ۱۹ جزء رادیکالی می باشد که بر اساس مکانیسم مکانیزه ی رادیکالی بدست آمده است .برای بهینه سازی تابع هدف در نظر گرفته شده سود حاصل است که به صورت سود = فروش محصولات – (خرید مواد اولیه + هزینه های کک زدایی + هزینه انر ژی) , تعریف میشود که باید بیشترین مقدار ممکن با توجه به محدودیتهای فرآیند باشد . برای بهینه سازی از الگوریتمBOXکه جزء روشهای جستجوی مستقیم است استفاده گردید . محدودیتهای صریح شاملمحدودیتهای متغیرهای قابل کنترل و تنها محدودیت غیر صریح مربوط به دمای خروجی از کویل می باشد که باید در مقدار هدف قرار گیرد.