سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عطیه نداف – کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی

چکیده:

نگهداری یکپارچه و حفظ و صیانت خطوط لوله فشار بالا با عمر زیاد از دغدغه های اصلی گردانندگان شرکتهای انتقال نفت و گاز است. با وجود رویکردهای متنوع و متعدد در بازرسی و حفاظت از خطوط لوله و پیشرفتهای حاصل در تکنولوژیهای بازرسی، گردانندگان خط لوله ابزارهای بسیاری را برای اطمینان ازعملیات با بهبود مستمر سیستم خود دراختیار دارند. از آنجاکه سیستمهای خط لوله معمولاً گسترده و تعمیرات و نگهداری آنها پر هزینه است و معمولاً بودجه- های اختصاص داده شده به این امر محدود میباشد، از اینرو بهره برداران لازم است نسبت به تخصیص بهینه منابع خود جهت نگهداری و مدیریت یکپارچه خطوط لوله تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. دراین مقاله پس از مروری بر عوامل ایجاد خرابی در خطوط لوله و بررسی احتمال و پیامد ریسک، یک روش تصمیمگرا بر مبنای ریسک برای پاسخ به این سؤال که چگونه میتوان به صورت بهینه، منابع را به نگهداری یکپارچه خط لوله (اختصاص بهینه منابع برای نگهداری بهینه و یکپارچه خط لوله) برای کاهش یا از بین بردن ریسکهای موجود اختصاص داد، ارائه میشود. این روش مبتنی بر دو گام مهم و اساسی است: ۱- تقسیم بندی بههمراه رتبه بندی خط لوله به بخشهای کوچکتر نسبت به اولویت آنها برای افزایش اقدامات نگهداری خط لوله در آن بخش. ۲- انتخاب مجموعه بهینه عملیات نگهداری برای بخشهای با اولویت بیشتر که در مرحله قبل تعیین شدهاند. تصمیم گیریها با توجه به تقدم و اولویت تقسیمات و بهینه سازی مجموعه عملیات نگهداری برای یک بخش خاص بر مبنای سطح ریسک همراه با آن بخش وکاهش ریسک حاصل توسط اقدامات نگهداری و تعمیرات اتخاذ شده، انجام میگردد. ریسک به صورت تابعی از احتمال یک حادثه عملیاتی و پیامد مورد انتظار آن برحسب تلفات جانی، صدمات و جراحات وارده، اثرات منفی و طولانی مدت زیست محیطی و هزینههای اقتصادی تعریف میشود. با توجه بهاینکه در رویکردهای مختلف ارزیابی ریسک معمولاً تنها بر یکی از این جنبه ها تاکید شده است، تمرکز رویکرد پیشنهادی در این مقاله بر توسعه روشهایی برای ترکیب اثرات کلیه پیامدها به شکل یک مقیاس یکپارچه از خسارات وارده و برآورد تحلیلی تأثیر عملیات و اقدامات متفاوت تعمیر و نگهداری خط لوله بر احتمال وقوع خرابی در خط لوله است که جهت آنالیز ریسک و آنالیز تصمیمهای اتخاذ شده از دیاگرامهای تاثیر استفاده شده است.