سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بابک خلیفه سلطان – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژی و مدیریت مصرف

چکیده:

بخش قابل توجهی از مصارف غیرضروری انرژی در هر ساختمان به نحوه عملکرد سیستمهای انرژی بر آن بستگی دارد . اینموضوع خصوصاً در ساختمانهای بزرگ و یکپارچه که از سیستمهای پیچیده و متعدد انرژی بر بهره می برند، از حساسیت بیشتری برخوردار است . با تعیین فرآیندهای شرکت کننده در انتقال انرژی در چنین ساختمانهایی، می توان روند فرآیند را به صورتی خودکار و از طریق یک میکرو کامپیوتر تحت کنترل قرار داد . این کار با استفاده از اطلاعات و مشاهدات روزانه از وضعیت کاری ساختمان به انجام می رسد . ساختمان مورد معرفی و مطالعه در این مقاله، ساختمان شماره ۸ پژوهشگاه نیرو می باشد . برای این منظور شبیه ساز تهیه شده ضمن بهره گیری از بانکهای اطلاعاتی تجهیزات، مدل ریاضی آنها، و نتایج حاصل از اجرای نرم افزار کریر، با اعمال منطق تهیه شده بر مبنای اصول ترمودینامیک و مکانیک سیالات و تجربیات تعمیرکاران و اپراتورها، سیستمHVAC1 ساختمان نمونه را از نقطه نظر امکان نصب سیستم مدیریت انرژی مورد ارزیابی قرار می دهد . متدولوژی توسعه یافتهدر این خصوص از دو جزء اصلی تشکیل می شود : پیشگویی بار، و سیستم خبره ای که مصرف غیرضروری را ثبت و تحلیل می کند . این مقاله کل سیستم مدیریت انرژی و ساختار آن را توصیف کرده و نتایج حاصل از اعمال متدولوژی مورد اشاره بر روی ساختمان مورد مطالعه را ارائه می کند .