سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهمن ابراهیمی حسین زاده – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی ، گروه بیوتکنولوژی
سید عباس شجاع الساداتی – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی ، گروه بیوتکنولوژی
سید امید رعنایی سیادت – دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده فناوری های نوین
پرویز نوروزی – دانشگاه تهران ، دانشکده علوم ، گروه الکتروشیمی

چکیده:

اخیرا استفاده از سامانه های جریان عبوری (Flow-throug) در شناسایی ارگانو فسفرها توجه محققین را به خود جلب نموده است . در این روش تنها از آنزیم استیل کولین استراز استفاده می شود . سوبسترای واکنش آنزیمی در این روش استیل تیوکولین است که جایگزین استیل کولین در سامانه های تثبیت روی الکترود و معمولی شده است . در این تحقیق برای اولیه بار سامانه جریان عبوری (Flow-throug) به گونه ای طراحی شده که آنزیم استیل کولین استراز با کمک نانو لوله کربنی و سل ژل در یک بیو راکتور بستر ثابت تثبیت شده است . آزمایش ها نشان داده که تثبیت با نانولوله کربنی بهتر از حالت تثبیت با آنزیم می باشد .عکس های SEM نشانگر سطحی متخلخل از نانولوله های کربنی و آنزیم محبوس شده در سل ژل می باشد . نسبت های بهینه برای تثبیت آنزیم روی بستر سرامیکی برابر ۱/۰۵ برای نسبت آنزیم به نانولوله کربنی و ۱/۳۵ برای نسبت آنزیم – نانولوله به سل ژل بدست آمد .