سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید رحمانی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی
احمد خدادادی – استادیار معدن و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تعیین شرایط بهینه درلیچینگ تود های ازگامهای اساسی و نخستین در طراحی عملیات لیچینگ م یباشد .پارامترهای مهمی همچون درجه حرارت ، دانه بندی ، غلظت اسید و دبی آن و زمان
لیچینگ بر روی فرآیند لیچینگ تاثیر مستقیم دارند که باید قبل از طراحی فرآیند بهینه شوند. مسئله مهم اینجاست که در فرایند فروشویی نتایج آزمایشگاهی به ندرت قابل کاربرد در عملیات صنعتی می باشد. یکی ازدلایل آن این است که اثر تراکم خاک که مسئله بسیارمهمی درفروشویی تود های م یباشد در آزمایشات لیچینگ ستونی در نظر گرفته نم یشود. از این رو در این تحقیق آزمایشات فروشویی ستونی با استفاده از ماده شستشودهنده اسید سولفوریک بر روی نمونه خاک اکسیده معدن مس سرچشمه با ضرایب تراکم مختلف انجام شد و به این ترتیب میزان بهینه دانسیته خشک و ضریب تراکمی راکه در آن حداکثر بازیابی مس حاصل می شود معرفی می گردد.