سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه بلالایی – پارک علم و فناوری گیلان
رسول شمشادی – کارخانجات نساجی فومنات
فرشته میلانی – پارک علم و فناوری گیلان

چکیده:

در یک پروژه تحق یق و توسعه ، طراح ی فرآ یند ناپ یوسته تول ید نـشاسته اتـر ی ( کربوکـس ی مت یـ ل ) در محیط آبکی از نشاسته گندم مورد مطالعه قرار گرفت . واکنش کربوکسی متیل دار کردن نشاسته در دو مرحله انجام گرفت . ابتدا هیدروکسید سدیم در محیط الکلی رقیق با گروههای هیدروکـسیل نـشاسته واکـنش داده و گروههای الکوکسید حاصل شده و در مرحله دوم، نشاسته آلکوکسیددار با منو کلرواستیک اسید واکنش داده و نشاسته اتری حاصل شد . بمنظور بهینه سازی فرآیند تولید، چندین پارامترفیزیکی / شیمیایی نظیر % مواد جامد ، % سود ، % منوکلرواستیک اسید ، دما، طول زمان اخـتلاط، pH ، نـسبت H2O/EA مطالعـه شـد . محـدوده ویژگیهای محصولات در شرایط مختلف بصورت زیر حاصل شد : درصد نشاسته اتری در شربت ۱۷ – ۱۲ % درصد گروههای عامل نشاسته ۱۵ – ۱۰ % ، pH شربت نـشاسته ۵ / ۹ – ۵ / ۸ ، گرانروی cps 300-800 . استفاده از شربت نشاسته تولیـدی بعنـوان مـاده آهـار خـط تولیـد کارخانجات نساجی فومنات از امتیازات اقتصادی و زیست محیطی شامل : صـرفه جـویی در زمـان و انـرژی در مرحله آهار زنی و آهار زدایی ، امتزاج پذیری خوب نشاسته اتری با سـایر افزودنیهـا نظیـر پلـی وینیـل الکـل ، پایداری شربت نشاسته اتری و عدم نیاز به شستشوی مخزن آهار زنی در هر مرحله آهار زنی ، کـاهش تخلیـه نشاسته به فاضلاب صنعتی ، عدم نیـاز بـه آنـزیم – α آمـیلاز در مرحلـه آهـار زدایـی ،کـاهش مـصرف سـایر افزودنیهای مورد نیاز در مرحله آهار زنی برخورداراست