سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یوسف رحیمی –
امیرحسین محوی –
علیرضا مصداقی نیا –

چکیده:

تصفیه خانه فاضلاب خوی در یک منطقه سردسیر در شمالغرب ایران واقع شده است. عملکرد این تصفیه خانه از فروردین ۱۳۸۱ بمدت ۲۴ ماه به منظور تعیین کارایی سیستم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و کارایی تصفیه خانه در فصول مختلف مقایسه و بررسی شد. نتایج حاکی از آنست که راندمان لاگونهای اختیاری در ماههای گرم سال مطلوب بوده اما در ماههای سرد سال میزان غلظت آلاینده ها از محدوده مجاز در استانداردهای تخلیه پساب به آبهای سطحی فراتر می رود به منظور بهینه سازی فرآیند موجود و تعیین آلترناتیوی مناسب جهت ارتقاء آن، تغییرات دمای هوا، دبی ورودی و راندمان تصفیه در سه نوع مختلف لاگون هوادهی «اختیاری، هوازی و هوادهی دوگانه» شبیه سازی گردید بر ا ساس نتایج حاصله هر دو آلترناتیو لاگونهای هوادهی هوازی و هوادهی دوگانه قادر به تولید پساب با کیفیت بالاتر نسبت به لاگونهای اختیاری موجود می باشند. اما با توجه به اینکه لاگونهای هوادی دوال با کمترین هزینه سرمایه گذاری و حداقل تغییر در سیستم موجود قابل اجراست، لذا جهت انطباق پساب خروجی در ماههای سرد سال با استاندارد تخلیه پساب، و همچنین افزایش ظرفیت سیستم، تبدیل سیستم موجود به فرآیند لاگون هوادهی دوگانه با افزایش توان هوادهی در لاگون اول توصیه گردید.