سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد رجبعلی فیروزی – دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه نیرو
عباس اکبرزاه – دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه نیرو
اعظم باجقلی – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران

چکیده:

در آلیاژ ۳ % Si – Fe ، که مصرف اصلی آن به صورت ورق در هسته ترانسفورماتور می باشد، تکامل تکسچرگاس ایجاد شده بوسیله تبلور مجدد ثانویه، تحت تأثیر تکسچر تبلور مجدد اولیه، ساختار و ممانعت کننده های رشد دانه در آنیل تبلور مجد د اولیه، قرار دارد . همچنین شرایط نورد سرد و شکل گیری تکسچر > { 110 } < 001 در مرحله نورد داغ، بر مشخصه های نمونه بعد از آنیل تبلور مجدد اولیه مؤثر می باشند . فرآیند آنیل تسمه نورد داغ شده، قبل از فرآیند نورد سرد از فاکتورهای مهمی است که در افزایش رشد دانه های تبلور مجدد ثانویه مؤثر بوده و سبب بهبود خواص مغناطیسی نهایی می گردد . در این پژوهش پس از مطالعة اثرات مفید آنیل تسمه نورد داغ شده و بررسی علمی عوامل متالوژیکیأثیر گذار بر ریز ساختار و تکسچر تسمه پس از آنیل، آزمایش های علمی در خصوص آنیل نمونه های نورد داغ شده، در شرایط دمایی و زمانی مختلف انجام شد و شرایط آنیل در دمای ۸۷۵ درجه سانتیگراد به مدت زمان ۲۰ دقیقه به عنوان شرایط بهینه بدست آمد .