سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ریحانه قاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دا
محمد رنجبر – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن
زهرا منافی – واحد تحقیقات هیدرومتالور ژی، امورتحقیق وتوسعه، مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

مجتمع مس، سالیانه حدود ١٤٠ هزار تن مس کاتد تولید می کند، که خالص ترین مس ممکن با خلوص ٩٩/٩٩ درصـد است . در تولید مس آندی به روش پیرومتالورژی که با ذوب کردن کنسانتره مس و احیای آن انجام می شود، مقادیر بسیار زیادی گاز دی اکسی د گوگرد منتشر می شود، استفاده از فرآیند بیولیچنگ مخزنـی جهـت استحـصال مـس از کنـسانتره واحـد تغلـیظ مجتمع مس سرچشمه، روش مناسبی جهت کاهش آلودگی محیط زیست منطقه و کاهش هزینه های تولیـد مـی باشـد . در ایـن مقاله باکتری اسیدیانوس بریرلی که قبلااز معدن مس سرچشمه جداسازی شده بود، با کنسانتره کالکوپیریتی در محیط کـشت۹kسازگار گردید . آزمایشها ی سازگاری در یک راکتور هوابالابر با درصد جامد ١٥ تا ١ درصد انجام شدند . و در نهایت با استفاده از طرحهای آزمایشی دو متغیره در چند سطح، تاثیر دانسیته پالپ و دما در میزان بازیابی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج آزمایشها نشان داد که، با استفاده از باکتریهای اسیدیانوس بریرلی، حداکثر ٨٥ در صد مس موجـود، در مـدت زمـان ١٢٠ سـاعت بـا ١٠ درصد جامد و دمای ٧٥ درجه سانتیگراد، از کنسانتره وارد فاز محلول گردید و هنگامی که میزان درصد جامد بـه %١٥ افـزایش داده شد، بیشترین میزان بازیابی مس ) %)٨٠ از کنسانتره در دمای ٧٠ درجه سانتیگراد در زمان ماند ١٠ روز بدست آمد .