سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
ابوالفضل فورگی نژاد – دانشگاه صنعتی بیرجند
سیدمحمد امام – دانشگاه صنعتی بیرجند
امیرهوشنگ حدادی – دانشگاه صنعتی بیرجند
مرتضی طاهری – دانشگاه صنعتی بیرجند

چکیده:
دراین مقاله فرایند ماشین کاری تخلیه الکتریکی توسط مدل رگرسیون چندگانه خطی مدلسازی شده و نرخ براده برداری به عنوان خروجی فرایند توسط الگوریتم ج ستجوی فاخته بهینه گردید تغییر پارامترهای خروجی براساس پارامترهای ورودی شامل ولتاژ فشارشستشو فاصله بین ابزار و قطعه کار شدت جریان زمان روشنی پالس و زمان خاموشی پالس تعیین گردیده و درنهایت مقدار بهینه نرخ براده برداری بااستفاده ازالگوریتم جستجوی فاخته پیشنهاد گردید