سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رشید مهدوی – کارشناس ارشد‐ عضو مرکز آموزشی تحقیقاتی مواد فلزی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرشاد اخلاقی – دکتری‐ هئیت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه تهران
مهری مشهدی – دکتری‐ عضو هئیت علمی دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

برای ساخت این کامپوزیت در این تحقیق از روش پرس سرد و سینتر کردن استفاده شد. بهینه سازی زمان آسیاب با آسیاب کردنمخلوط پودری B4C-TiB2 در زمانهای مختلف بررسی شد. جهت تعیین اندازه و توزیع ذرات در زمانهای مختلف آسیاب، از دستگاه تعیین ابعاد ذرات به کمک اشعه لیزر استفاده شد. همچنین مورفولوژی پودرها توسط ( SEM ) مشخص شدند نمونه ها در فشارهای مختلف در یک قالب فولادی پرس شدند. سپس با استفاده از دانسیته ظاهری نمونه ها دانسیته نسبیتعیین شد.تاثیر زمان آسیاب و توزیع ذرات روی تراکم پذیری نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت.