سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا وفاجو – دانشکده فنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتضی سهرابی – دانشکده فنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

اکسیداسیون کاتالیستی مستقیم متان به متانول ب ه منظور تولید سوخت های مایع و محصولات پتروشیمی از گاز طبیعی حائز اهمیت است . در این مقاله نتایج حاصل از اکسیداسیون جزئی متان به متانول با استفاده از یک رآکتور بستر ثابت و کاتالیست صنعتی ۲ V2O5/SiOدر فشار ١ بار و گستره دمای ٤٥٠ تا ٥٠٠ درجه سلسیوس و زمان ماند ٣ تا ١٢ ثانیه و با کمک اکسیژن به عنوان عامل اکسید کننده ارائه شده است . غلظت اکسیژن در خوراک بین ٢ تا ٥ درصدمولی نسبت به متان انتخاب گردید . به منظور بهین ه سازی اجرای پژوهش از روش تاگوچی جهت طراحی آزمای ش ها استفاده شد و سطوح بهینه پارامترها مشخص گردید . نتایج تجربی نشان می دهند که بالاترین گزینش پذیری تولید متانول در فشار ١ بار و دمای ٤٥٠ درجه سلسیوس معادل ٨٢/ ١١ درصد مولی و بالاترین درجه تبدیل متان در فشار بار و دمای ٥٠٠ درجه سلسیوس و زمان ماند ١٢ ثانیه معادل ۰/۶۱درصد مولی است.