سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی بهرامی – مرکز تحقیقات علوم و فنون آوری زیستی، گروه مهندسی بیوشیمی، تهران
محمدعلی نصیری – مرکز تحقیقات علوم و فنون آوری زیستی، گروه مهندسی بیوشیمی، تهران
نادر مقصودی – مرکز تحقیقات علوم و فنون آوری زیستی، گروه مهندسی بیوشیمی، تهران

چکیده:

بهترین ترکیب محیط کشت برای باکتری E.coli BLR (DE3) plysS[PE22b+2APRO] شامل ۱۵g/l عصاره مخمر، ۱۰g/I پیتون و ۵g/l کلرید سدیم بدست آمد. سپس سینتیک رشد باکتری و اثر القابرای تولید انزیم -۲A پروتئیناز در فرمانتور همزندار بررسی شد.مشخص شد که القاء کشت با ترکیب IPTGبا غلظت ۱ میلی مولار در دانسیته سلولی OD900nm=0.7 بهترین شرایط القا می باشد. در ادامه پس از لیز سلولی و تهیه انکلوژن بادی نسبتا خالص ریفولدینگ و خالص سازی -۲A پروتئیناز در یک مرحله با استفاده از کروماتوگرافی تغویض یونی –Q سفارز و با خلوص بیش از ۹۵% بدست آمد.