سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد نوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و ص

چکیده:

جوشکاری بـه روش Flash یـک روش جوشـکاری مقـاومتی اتوماتیـک اسـت بـوده و بـرای جوشـهای سـربهســر بـه کــار مــی رود . و شـامل مراحــل پیشـگرم، Flash ، فــورج و پســگرم مـی باشــد . در ایــن روش پارامترهایی از قبیل ولتاژ مرحله Flash ، توان و زمان در مراحل پیشگرم و پسگرم و … در کیفیـت جـوش تاثیر دارند . در این پژوهش که با هدف کاهش ضایعات و بالا بردن کیفیت قطعـا ت جوشـکاری شـدن در شرکت مجموعهسازی طوس به انجام رسیده است، پارامترهای مذکور تحت بررسی قرار گرفته و با تولیـد قطعات نمونه و انجام آزمایشات مکانیکی و بررسی های متالوگرافی، حالت بهینه برای هر یک از پارامترها تعیین گشته است . نتایج آزمایشات نشان داده اند که حالـت بهینـه در ولتـاژ ۴ / ۴ ولـت در مرحلـه Flash و همچنین زمان ۱ ثانیه با توان ۰۹ درصـد در مرحلـه پیشـگرم و زمـان ۱ ثانیـه بـا تـوان ۰۳ درصـد در مرحلـه پسگرم اتفاق میافتد .