سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شهرناز مختاری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علی وطنی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی – پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه تهرا
نسترن رزمی فاروجی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه تهران
وحید اسلامی منش – عضو هیئت علمی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

در مقاله حاضر سینتیک فرایندOCM در یک میکرو راکتور بستر ثابت با استفاده از ۱/۸-۱ گرم کاتالیست پروسکایت SnBaTiO3، با خوراکی شامل متان و اکسیژن با نسبت های مختلف ۴/۵-۲ و در دبی های مختلف و در محدوده دمایی ۷۸۵-۷۲۵ درجه سانتی گرادمورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. در این تحقیق علاوه بر ارائه کلیه شرایط بهینه فرایند برای حصول نتایج مطلوب، از میان مدلهای دقیق سینتیکی متداول در فاز گاز، شش مدل انتخاب و توسط الگوریتم ژنتیک در برازش با نتایج آزمایشی بدست آمده از تست راکتوری کاتالیست بهینه در شرایط مختلف فرایندی تحلیل و پارامترهای بهینه تعیین شدند. در میان این مد لها، مدل سانتا ماریا با دقت بالاتری بر روی نتایج آزمایش برازش شده است. با توجه به انجام واکنش در دماهای مختلف، پارامترهای آرنیوسی معادلات سرعت مدل انتخابی، با استفاده از رگرسیون خطی بین مقادیر لگاریتم رابطه سرعت و عکس دمای مطلق، با دقت خوبی تعیین شدند.