سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین عامری – شرکت مهندسی آسیاوات

چکیده:

از میان روش های بهینه سازی فنی و اقتصادی، روش هایی که در آن نتایج قوانین اول و دوم ترمودینامیکی در کنار تحلیل اقتصادی ب ه کار می رود، در تحلیل سیستم های پیچیده ای نظیر سیکل نیروگاه بخار تواناتر هستند .
در ای ـن مق ـاله بـهینه سـازی فـنـی و اق ـتصـادی سی ـکـل ح ـرارتـی نـیروگـاه بـخـار با اس ـتـفـاده از روش Structural Theory (ST) به عـنوان یـک روش ج ـامع در طراحی و تحلیل فنی و اقتصادی سی ـکل نـیروگـاه بـخـار تـشـریح ش ـده اس ـت . سپــس ای ــن روش ب ـرای تع ـیـین بـازده تـوربیـن هـا و م ـقـادیـرDifference (TTD) Terminal Temperature هیترهای سیکل نیروگاه منتظر قائم ب ه کار گرفته شده و نتایج آن در اصلاح این پارامترهای سیکل ارائه شده اند . پس از رسم دیاگرام اگزرژی ا جزای سیکل موسوم به دیاگرام F-P برای سیکل نیروگاه منتظر قائم، محاسبات فنی و اقتصادی سیکل صورت گرفته است و با تغییر پـارامترهـای ط ـراحی، مق ـدار ه ـزینه های س ـرمایه گـذاری و عملکرد اجزا ی سیکل ( به کمک محاسبه انهداماگـزرژی ) ارزیـابی ش ـده اند . مقـادیر پارام ـترهای طراح ـی در نقطه بهینه و در شرایطی که مجموع هزینه های سرمایه گذاری و انهدام اگزرژی اجزای در سیکل به حداقل می رسد نیز به دست آمده و ارائه شده است .