سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباسعلی فرداد – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
سپهر صنایع – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
دیاکو کبودی – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه

چکیده:

در دهه های اخیر با توجه به روند رو به رشد مصـرف انـرژی در سطح جهان و علم به محدود بودن منـابع انـرژی از جملـه منابع سوخت های فسیلی مانند نفت، گـاز و ذغـال سـنگ … توجه به نحوه مصرف انرژی و افزایش بهره وری مفید از ایـن منابع اهمیت ویژه ای پی دا کرده است . در این راستا اسـتفاده از پمپ های حرارتی جذبی آب و لیتیم برماید، جهـت مصـارف سرمایش و گرمایش در ساختمان ها و حتی صنا یع، بـه منظـور پائین آوردن هزینه های بـرق و نیـز کـاهش گازهـای آلاینـده محیط زیست، روند رو به رشدی پیدا کرده است . مقاله حاضر به مدلسازی و تحلیل بهینه سازی فنی و اقتصادی سیکل پمپ حرارتی جذبی آب و لیتیم برماید تک اثره مـی پـردازد . هزینـه محصول در واحد اکسرژی به عنوان تابع هدف بهینـه سـازی انتخاب شده است که با بدسـت آوردن محـدوده هـای کـاری پارامترهای اساسی سیستم و گره بندی این بـازه هـای کـاری، کمترین میزان این تابع، به عنوان نقطه بهینـه کـارکرد سیسـتم انتخاب شده است . کلیه روابط مدلسـازی و بهینـه سـازی بـه کمک زبان برنامه تویسـی Visual Basic6 کـد نویسـی شـده است .