سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

راضیه نظری – دپارتمان بیوتکنولوژی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تهران
نسرین معظمی – دپارتمان بیوتکنولوژی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تهران
فریدون ملک زاده – دپارتمان بیوتکنولوژی دانشکده علوم دانشگاه تهران
فرداد هرمزی – دپارتمان بیوتکنولوژی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تهران

چکیده:

هدف این تحقیق بهینه سازی قارچ تریکودرما ریایسی ای PTCC5142 جهت تولید آنزیم سلولاز در شرایط تخمیر غوطه ور می باشد. میکروارگانیسم تحت یک برنامه بهینه سازی سویه قرار می گیرد و بعد از چندین مرحله موتاسیون با ان تی جی (N- متیل – N – نیترو – N – نیتروزوگوانیدین) و پرتو UV موتانت ۲: A٦ انتخاب می گردد. پس از ۴ روز، نتایج به دست آمده از فعالیت آنزیم به صورت ۱/۲۶u/mlدر مورد آنزیم اگزوگلوکاناز و ۰/۸۲u/ml در مورد آنزیم اندوگلوکاناز می باشد.