سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره لعلی دستجردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علیرضا بنانج – ژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده لیزر و اپتیک، تهران
پرویز پروین – ژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده لیزر و اپتیک، تهران؛ دانشگاه صن
مریم ایلچی قزاآنی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

در این مقاله به طراحی حالت بهینه ای از لیزر فیبری آغشته به عصر ایتربیم،+YB3 پرداخته شده است. در این طراحی تاثیر پارامترهایی همچون توان پمپ، میزان آلاییدگی ، طول فیبر و ضرایب بازتابنده های براگ بر خروجی لیزر با استفاده از حل معادلات آهنگ، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهد که طول بهینه لیزر با افزایش توان پمپاژ افزایش و با افزایش غلظت آلاینده و ضریب بازتاب خروجی لیزر کاهش می یابد و برای توان پمپاژهای بالا مستقل از توان پمپ است. همچنین مقادیر بهینه ای برای میزان آلاییدگی و ضریب بازتاب خروجی لیزر نیز بدست آمده است.