سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صغری جدا – دانشکده مهندسی شیمی ‐ دانشگاه تهران
محمد حسن پنجه شاهی – دانشکده مهندسی شیمی ‐ دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله بهینه سازی یک مبدل صفحه‐پرهای چند جریانی بررسی شده است. بهینه سازی به کمک الگوریتم ژنتیک در محیط نرم افزار Matlab7.1 انجام میشود. از آنجا که هزینه مبدل حرارتی چند جریانی تابعی از سطح کل انتقال حرارت مبدل میباشد، این سطح به عنوان تابع هدف برای بهینه سازی انتخاب شده است. بهینه کردن سطح انتقال حرارت با تعیین بهترین سطوح گسترده برای جریان های بحرانی و مرجع صورت میگیرد. از این روش همچنین برای تعیینسطوح گسترده مناسب، جهت برابری بار حرارتی گذرگاه های سایر جریان های گرم و گذرگاه های جریان سرد استفاده شد.