سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایمان میرزاده – کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده:

روشهای متعددی برای تحلیل سپرهای مهار شده وجود دارد که روشهای عددی از آن جمله می باشند. از آنجا که اساس به وجود آمدن تنش در سپرها، تغییر شکل سپر می باشد.لذا بایستی در مدل کردن برهم کنش خاک و سپر دقت کافی صورت پذیرد. عوامل بسیاری از قبیل جنس خاک و محل مهار و نیروی ثابت مهاری و … روی تغییر شکل سپری اثر می‌گذارند. در این تحقیق جهت بررسی تاثیر عوامل مذکور مدلهای مختلف با استفاده از نرم افزار Ansys تهیه و نتایج تحلیل عددی این مدلها با نتایج تحلیل روشهای تحلیلی مقایسه شد. نکته مهم در مدلسازی سپرهعا با استفاده از نرم افزار Ansys مدل کردن اندرکنش خاک و سپر در محل تماس با یکدیگر می باشد لذا بایستی المان مناسبی در محل تماس خاک و سپر قرار داده تا اثر جدائی خاک و سپر در حین تغییر شکل سپر مدل شود. در مدل کردن سپرهایها نکات ذیل مورد توجه قرار گرفت:۱-استفاده از المان حدفاصل با ویژگی های خاص بین خاک و سپر جهت مدل کردن اندرکنش خاک و سپر۲-استفاده از مدل دراکر-پراجر به منظور در نظر گرفتن Cو o/ خاک۳-استفاده از المان Beam جهت مدل سپر و المان Solid جهت مدل خاک و استفاده از المان Link جهت مدل کردن میل مهار.