سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غزاله باقی نژاد فرهادی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
بهرام ناصرنژاد – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
کیانوش خسروی دارانی – انستیتو تحقیقات تغذیه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
ادریس طاهر – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

ضایعات خرما به علت وفور و ارزان بودن در کشور (نسبت به سایر محیط های کشت تعریف شده) قابلیت استفاده در محیط کشت صنعتی جهت تولید انواع متابولیت های میکربی از قبیل صمغ زانتان را دارد. در این مقاله اثر غلظت اولیه منبع کربن (شیره خرما) و نیتروژن بر روی رشد باکتری زانتوموناس کمپستریس PTCC1473 تولید صمغ زانتان بررسی شده است. آزمایش های تخمیر به منظور افزایش تولید زانتان در دو دمای مختلف انجام شد. برای انجام تحقیق از روش آماری طرح مرکب مرکزی (Central Composite Design) به عنوان یکی از روش های طرح های رویه پاسخ (Response surface methodology) استفاده شد. بیشترین مقدار زانتان تولیدی برابر gr/lit 11/2 بدست آمد.که نسبت به فرآیند مشابه در دمای ثابت میزان تولید ۱۰ % افزایش یافت.