سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

قربانعلی رسام – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

مدلهای شبیه سازی رشد و عملکرد گیاهان زراعی به عنوان ابزاری مفید در تعیین بهینه ترین استراتژهای مـدیریت زراعـی و پایداری تولید در بوم نظام های کشاورزی بشمار می آیند . هدف از این تحقیق بررسی اثرات تـاریخ کاشـت، تـراکم بوتـه، مقدار آب خاک در زمان کاشت و عمق خاک بر رشد و عملکرد نخودCicer ariatinum تحت شـرایط دیـم مراغـه در کشت بهاره بود . برای این منظ ور از مدل شبیه سازی Cyrus توام با ۲۰ سال آمار هواشناسی ثبـت شـده منطقـه اسـتفاده شد . نتایج شبیه سازی نشان داد با تاخیر در کاشت از عملکرد دانه کاسته می شود که میزان این کاهش برای هـر روز تـاخیر ۹/۵ کیلوگ رم در هکتار می باشد . افزایش دسترسی بـه آب خـاک در زمـان کاشـت د ر افـزایش عملکـ رد دانـه نخـود تـاثیر بسزایی داشت . عملکرد در خاکهای عمیق بـه مراتـب بـیش از خاکهـای کـم عمـق بـود کـه ایـن افـزایش رقمـی معـادل ۱۲ کیلوگرم در هکتار به ازای هر یک سانتیمتر افزایش عمق می باشد . تجزیه رگرسیون نشان داد که حداکثر عملکـرد دانـه در تراکم ۵۸ بوته در مت رمربع حاصل می گردد . بطورکلی با توجـه بـه تغییـرات عملکـرد تحـت اسـتراتژی هـای مـذکور و نیـز ارزیابی پایداری سال به سال عملکرد مشخص گردید که در شرایط دیـم منطقـه، کـشت بایـد در اولـین فرصـت ممکـن بـا تراکمی متوسط در خاکهایی عمیق و با ذخیره کافی آب در زمان کاشت انجام پذیرد