سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس کیان وش – گروه مهندسی مواد- سرامیک دانشکده فنی دانشگاه تبریز
سیدعلی سیدابراهیمی – انستیتو متالوژی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

فریت های سخت، گروهی از آهنرباهای دائم سرامیکی هستند که در حال حاضر بیشترین حجم تولید و بالاترین کاربرد را در جهان بخود اختصاص داده اند. در این کار تحقیقاتی، نخست با استفاده از پودرهای با درجه خلوص بالای اکسید آهن سه ظرفیتی (Fe2O3) و کربنات اسسترانسیم (SrCO3) از طریق آسیاب کردن، اختلاط، تکلیس، آسیاب کردن مجدد، پرس کردن تحت یک میدان مغناطیسی و نهایتا سینتر کردن، آهنرباهای سینتره شده فریت استرانسیوم نوع M با فرمول شیمیایی (SrO5/5Fe2O3) تهیه شده و سپس با بهره گیری از آزمایشهای بررسی اندازه اجزاء پودری با استفاده از تشعشعات لیزر، تفرق اشعه X، اندازه گیری دمای کیوری با استفاده از ترازوی ساک اسمیت (Sucksmith balance) و اندازه گیری خواص مغناطیسی بوسیله یک دستگاه پرمیامتر (Permeameter)، بهترین شرایط تولید جهت رسیدن به بالاترین خواص مغناطیسی تحت شرایط تحقیق، تعیین گردیده است.
بهترین شرایط تولید از طریق آسیاب کردن و اختلاط همزمان پودرهای اولیه در متانول بمدت زمان مجموعا ۵ ساعت و سپس خشک کردن مخلوط پودری حاصل شده و تکلیس متعاقب آن بمدت زمان ۱ ساعت در دمای ۱۱۰۰درجه سانتیگراد در هوا و آسیاب کردن مجدد محصول بمدت زمان ۵/۵ ساعت در متانول و ته نشین کردن آن و پرس کردن اجزاء پودری حاصله در یک میدان مغناطیسی و سینتر کردن بعدی فشرده بمدت زمان ۲ ساعت در ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد در هوا حاصل شده است. خواص مغناطیسی بهترین نمونه حاصله در این بررسی عبارتند از:
BH)max=2/44*106GOe)؛ Br=3350G؛ Hci=2050Oe